مطالب آموزشی

این الگوریتم اولین بار توسط Kennedy و Eberhart مطرح گردید. آنها این الگوریتم را PSO نام نهادند زیرا از روی رفتار گروهی پرندگان در زمان پرواز الهام گرفته شده بود. همانند سایر الگوریتمهای جمعیتی، الگوریتم PSO از مجموعه ای از پاسخهای ممکن استفاده می نمود که این پاسخها تا زمانی که یک پاسخ بهینه یافت می شد و یا شرایط پایان الگوریتم […]